""

Suomi-Bulgaria-Seura ry - Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomi – Bulgaria-Seura, Samfundet Finland – Bulgarien, josta näissä säännöissä käytetään nimeä Seura. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


2 §
Seuran tarkoituksena on toimia Suomen ja Bulgarian välisten suhteiden kehittämiseksi kulttuurin, talouden ja yhteiskunnallisen elämän eri alueilla. Seura pyrkii antamaan ja välittämään ajankohtaista ja asiallista Bulgariaa koskevaa tietoutta Suomessa sekä edistämään maitten välisen matkailun yleisiä edellytyksiä.


3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura järjestää kokouksia ja erilaisia kulttuuritapahtumia, näyttelyitä ja muita vastaavia tilaisuuksia, toimittaa Bulgariaa koskevia julkaisuja. Seura kannustaa perustamaan paikallisia Seuran tarkoitusta tukevia osastoja ja ryhmiä ja järjestää yhteisiä kokouksia ja erilaisia tarkoitustaan edistäviä tapahtumia niiden kanssa. Seura harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa sekä tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja.


4 §
Toimintansa tukemiseksi Seura kantaa jäsenmaksuja, järjestää maksullisia juhla-, huvi- ja muita samanlaisia tilaisuuksia, voi vastaanottaa lahjoituksia, järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.


5 §
Seuran varsinaisiksi henkilöjäseniksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnalliset periaatteet. Seuran yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity paikallinen Suomi - Bulgaria-Seuran osasto. Seuran kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä sellaisia Suomessa rekisteröityjä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea Seuran tarkoitusta.

Seuran hallitus voi yksimielisellä päätöksellään esittää Seuran yleiselle kokoukselle, että Seuran toiminnassa poikkeuksellisen ansioitunut henkilö kutsutaan kunniapuheenjohtajaksi. Samoin Seuran hallitus voi kutsua kunniajäseneksi toiminnassa ansioituneen henkilön. Seuralla voi olla yhtaikaisesti enintään kolme kunniapuheenjohtajaa ja kuusi kunniajäsentä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


6 §
Seuran jäsenmaksun suuruus määrätään seuran yleisessä kokouksessa varsinaisille henkilöjäsenille, yhteisöjäsenille ja kannatusjäsenille erikseen. Yleinen kokous voi myös määrätä erityisen liittymismaksun. Seuran kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksun maksamisesta.


7 §
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yleisen kokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja samoin kuin kahdeksan yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista hallituksen jäsentä, joille kullekin on valittu henkilökohtainen varamies. Hallitus valitsee keskuudestaan toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt ensimmäisen varapuheenjohtajan kutsusta. Mikäli tämäkin on estynyt, kutsun esittää toinen varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee yhdistykselle varainhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.


8 §
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista yhdessä hallituksen nimeämän toisen henkilön kanssa.


9 §
Seuran sääntömääräinen eli yleinen kokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Yleisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt
  • käsitellään edellistä toimintavuotta koskeva kertomus, Seuran tilit ja esitellään tilintarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • esitetään hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
  • päätetään mahdollisen liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta
  • valitaan seuraavaksi toimikaudeksi Seuran hallituksen puheenjohtaja sekä kahdeksan varsinaista hallituksen jäsentä ja näistä kullekin henkilökohtainen varamies
  • valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa sekä
  • käsitellään muut sellaiset asiat, jotka on kirjallisesti esitetty Seuran hallitukselle viimeistään 30 vuorokautta ennen yleistä kokousta.


Seuran hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, mikäli seuran kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemiseksi vaatii.

Seuran varsinaisella henkilöjäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on seuran kokouksessa yksi ääni. Samoin kullakin yhteisöjäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kutsu seuran kokouksiin julkaistaan paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä, Seuran omassa jäsentiedotteessa tai lähetetään kirjeitse jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.


10 §
Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Seuran toimintavuosi on sääntömääräisten kokousten välinen aika.


11 §
Seuran jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti Seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole hoitanut jäsenvelvoitettaan, on toiminut Seuran tarkoituksen vastaisesti tai muulla tavoin huomattavasti vahingoittanut Seuraa.


12 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia Seuran yleisessä kokouksessa, mikäli läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä vähintään 2/3 kannattaa tehtäviä muutoksia. Muutosesitykset on mainittava kokouskutsussa.


13 §
Jos Seura puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jäävät varat ja omaisuus Helsingin yliopistolle bulgarialaisen kulttuurin tutkimustyön edistämiseksi.

 


Käsitelty Seuran hallituksessa 01.08.2006 ja 11.09.2006 ja hyväksytty Syyskokouksessa 15.12.2006
Päätös ennakkotarkastuksen suorittamisesta Patentti- ja rekisterihallituksessa 01.11.2006